Raporty | WB Electronics

 

Raporty


Raport bieżący nr 1/2017

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017

Raport bieżący nr 8/2016

Informacja nt. wyceny przedmiotu zastawu

Raport bieżący nr 6/2016

Decyzje podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WB Electronics S.A.

Raport bieżący nr 5/2016

Zawarcie umowy istotnej

Raport bieżący nr 2/2016

Zmiana w strukturze akcjonariatu WB ELECTRONICS S.A.

Raport bieżący nr 1/2016

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016

Raport bieżący nr 17/2015

Informacja nt. zmian w składzie Rady Nadzorczej WB ELECTRONICS S.A.

Raport bieżący nr 16/2015

Informacja nt. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego RADMOR S.A.

Raport bieżący nr 15/2015

Informacja nt. uchwały podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 16 listopada 2015 r.

Raport bieżący nr 14/2015

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 13/2015

Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy

Raport bieżący nr 12/2015

Przeniesienie prawa własności do akcji własnych

Raport bieżący nr 11/2015

Zawarcie umów sprzedaży akcji celem umorzenia

Raport bieżący nr 10/2015

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

Raport bieżący nr 9/2015

Zawarcie ze spółką zależną umowy pożyczki

Raport bieżący nr 7/2015

Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania wykupu akcji Spółki

Raport bieżący nr 6/2015

Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania wykupu akcji Spółki

Raport bieżący nr 3/2015

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

Raport bieżący nr 2/2015

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji

Raport bieżący nr 1/2015

Przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji

Raport okresowy nr 7/2016
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku

Pismo przewodnie – raport nr 7/2016
Sprawozdanie finansowe WB Electronics S.A. za I półrocze 2016
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania WB Electronics S.A.
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za I półrocze 2016
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A.
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2016
Oświadczenie Zarządu
Poświadczenie zgodności

 

Raport okresowy nr 4/2016
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za rok 2015

Pismo przewodnie – raport nr 4/2016
Pismo Zarządu do Obligatariuszy
Wybrane dane finansowe
Sprawozdanie finansowe 2015
Sprawozdanie Zarządu 2015
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta
Poświadczenie zgodności

 

Raport okresowy nr 3/2016
Jednostkowy raport roczny spółki WB Electronics S.A. za rok 2015

Pismo przewodnie – raport nr 3/2016
Pismo Zarządu do Obligatariuszy
Wybrane dane finansowe
Sprawozdanie finansowe 2015
Sprawozdanie Zarządu 2015
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta

 

Raport okresowy nr 8/2015
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku

Pismo przewodnie – raport nr 8/2015
Sprawozdanie finansowe WB Electronics S.A. za I półrocze 2015
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania WB Electronics S.A.
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za I półrocze 2015
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A.
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2015
Oświadczenie Zarządu
Poświadczenie Zgodności

 

Raport okresowy nr 5/2015
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za rok 2014

Pismo przewodnie – raport nr 5/2015
Pismo Zarządu do Obligatariuszy
Sprawozdanie finansowe 2014
Sprawozdanie Zarządu 2014
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta
Poświadczenie Zgodności

 

Raport okresowy nr 4/2015
Jednostkowy raport roczny spółki WB Electronics S.A. za rok 2014.

Pismo przewodnie – raport nr 4/2015
Pismo Zarządu do Obligatariuszy
Wybrane dane finansowe
Sprawozdanie finansowe 2014
Sprawozdanie Zarządu 2014
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 1/2017 – Zawarcie umowy istotnej

Data publikacji: 14-04-2017, godz. 11:54

POBIERZ

Raport bieżący nr 5/2016 – Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

Data publikacji: 20-10-2016, godz. 12:41

POBIERZ

Raport bieżący nr 4/2016 – Zawarcie istotnej umowy kredytowej

Data publikacji: 09-08-2016, godz. 16:41

POBIERZ

Raport bieżący nr 3/2016 – Zawarcie umowy istotnej

Data publikacji: 20-07-2016, godz. 12:55

POBIERZ

Raport bieżący nr 2/2016 – Informacja o postępowaniu przetargowym

Data publikacji: 15-07-2016, godz. 20:17

POBIERZ

Raport bieżący nr 1/2016 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Data publikacji: 08-07-2016, godz. 14:24

POBIERZ

Tabela odsetkowa nr 5/2016 – Piąty okres odsetkowy

POBIERZ

Tabela odsetkowa nr 4/2016 – Czwarty okres odsetkowy

POBIERZ

Tabela odsetkowa nr 3/2016 – Trzeci okres odsetkowy

POBIERZ

Tabela odsetkowa nr 2/2015 – Drugi okres odsetkowy

POBIERZ

 Tabela odsetkowa nr 1/2015 – Pierwszy okres odsetkowy

POBIERZ

Wycena RADMOR S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r.

POBIERZ

Wycena RADMOR S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.

POBIERZ

Warunki emisji obligacji

POBIERZ