PRS-1W | WB Electronics

PRS-1W

Przyrząd Rozpoznania Skażeń


Podstawowym zadaniem funkcjonalnym Przyrządu Rozpoznania Skażeń PRS-1 jest wykrywanie chemicznych skażeń powietrza, promieniowania jonizującego (gamma) oraz bliskich wybuchów jądrowych. Urządzenie przeznaczone jest do prowadzenia rozpoznania skażeń przez wojska wykonujące działania bojowe w otwartym terenie.

Integracja z systemami wymiany danych i komunikacja

Wyrób został tak opracowany, aby możliwa była pełna i nieskomplikowana integracja z różnorodnymi systemami pojazdowymi, w tym z systemem PZUŁW FONET, dzięki czemu stanowić może istotną część kompleksowego układu łączności oraz wymiany informacji w warunkach pola walki, a członkowie załogi pojazdu mają bezpośredni dostęp do danych zebranych przez instrument i są informowani o wykrytych przez niego zagrożeniach. Poprzez integrację z systemem FONET możliwe jest przekazywanie bezpośrednio na stanowiska pracy załogi podstawowych informacji dotyczących wykrytych skażeń oraz stanu pracy urządzenia PRS-1W. Taki sposób integracji pozwala na natychmiastową transmisję danych o zagrożeniu do innych pojazdów, przełożonego i podwładnych poprzez dostępne środki łączności. Komunikacja z systemem FONET jest w pełni dwustronna, interfejs użytkownika w postaci graficznego menu jest prezentowany na pulpicie typu CZS-2FFS-FK dostępnym na stanowisku członka załogi, w szczególności dowódcy, a obsługiwanie i korzystanie z funkcji możliwe są za pomocą odpowiednich dedykowanych przycisków tego pulpitu. Wszelkie komunikaty alarmowe rozgłaszane są w systemie FONET z najwyższym priorytetem – podobnie jak inne alarmy systemowe.

Komunikacja z pulpitem PAU

W najprostszym zestawie do urządzenia przypisany jest dedykowany pulpit PAU – prezentujący podstawowe funkcjonalności urządzenia PRS-1W:

– alarmowanie o poziomie skażeń chemicznych/radiologicznych z użyciem graficznej reprezentacji poziomu skażenia (bez rozróżnienia na alarm chemiczny i radiologiczny);

– wywołanie procedury kontrolnej testu ATOM;

– wyświetlenie danych z sond radiologicznych.

Zastosowanie pulpitu PAU nie umożliwia ręcznego sterowania filtrowentylacją. Alarm o wybuchu jądrowym sygnalizowany jest poprzez migającą na czerwono ikonę zobrazowaną na pulpicie. Zgodnie z specyfikacją systemu FONET następuje wówczas jednoczesne wyłączenie silnika i szczelne zamknięcie pojazdu, uniemożliwiające załodze kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Obie skojarzone ze sobą akcje następują tylko w przypadku wykrycia wybuchu i nie mogą być pomylone z żadnym innym zagrożeniem.

Komunikacja z systemem PZUŁW FONET

Stan zagrożeń skażeniem chemicznym wykrytych przez urządzenie PRS-1W prezentowany jest na pulpicie CZS-2FFS-FK w postaci jednej z 6 liczb z zakresu od 0 do 5, przy czym 0 oznacza brak zagrożeń, a liczby od 1 do 5 informują o wykrytym skażeniu rosnąco. System FONET odtwarza komunikat głosowy „alarm chemiczny”. Zagrożenie skażeniem radiologicznym posiada 4 możliwe stany w skali liczbowej od 0 do 3, przy czym 0 oznacza brak zagrożeń, a liczby od 1 do 3 stopniowo narastające wykryte skażenie. System FONET odtwarza komunikat głosowy „alarm radiologiczny”. W przypadku wykrycia bliskiego wybuchu jądrowego system PZUŁW FONET zareaguje poprzez automatyczne otwarcie okna menu PRS-1W oraz odtworzenie komunikatu głosowego (alarmu systemowego) „wybuch jądrowy”. Urządzenie umożliwia także funkcje diagnostyczne wywoływane z pulpitu systemu FONET do urządzenia PRS-1W. Pulpit systemu FONET umożliwia także wysłanie do urządzenia PRS-1W polecenia włączenia lub wyłączenia filtrowentylacji w pojeździe. System prezentuje na żądanie informację o dawce skażenia promieniotwórczego – dane pobierane są z dwóch sond radiometrycznych: zewnętrznej i wewnętrznej. Dane o dawce całkowitej pochłoniętej oraz o jej mocy wyświetlane są na pulpicie CZS-2FFS-FK systemu FONET. Urządzenie PRS-1W zintegrowane z systemem FONET daje użytkownikom duże poczucie bezpieczeństwa, jest proste w obsłudze, System charakteryzuje duża efektywność, skuteczność i wiarygodność pomiarów realizowanych w ramach zadań bojowych – co wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo żołnierzy. Integracja z funkcjonującym w pojazdach KTO ROSOMAK systemem PZUŁW FONET sprawia, że za jego pomocą załoga ma dostęp do wszystkich informacji dotyczących stanu samego pojazdu, środowiska wewnątrz oraz otaczającej go przestrzeni.